معرفی

بستر سازی و برنامه ريزی جهت ايجاد انگيزه پژوهشی در زمينه بيماری ليشمانيوز در بين اعضاء هيئت علمی ، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجويان درقالب کمیته های تحقیقات دانشجویی و ترغيب آنها جهت انجام طرحهای تحقيقاتی و چاپ نتایج پژوهش درمجلات معتبر

زمینه های فعالیت:

 - فراخوان پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی بر اسا س اولویت های پژوهشی مرکز تا پایان سال 91 و تلاش درجهت جذب حداقل 7 پایان نامه در سال و افزایش 20% در طول برنامه

 – بررسی و تصویب حداقل 16 طرح تحقیقاتی در سال اول برنامه (1391) و افزایش 20% در طول برنامه

 – چاپ حداقل 50% مقالات مرکز به زبان انگلیسی در مجلات ایندکس شده بین المللی (Pubmed و ISI ) وافزایش 5% در طول برنامه
  اخبار
آرشيو اخبـار