معرفی

* سياستگذاری ،برنامه ريزی و طراحی خط مشی  پژوهشی  مرکز و ارائه به شوراهاو مسئولين ذيربط

* بررسی پيشرفت طرحهای پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تقاضای تجديد نظر و اعمال تغييرات و پيشنهاد به رئيس و معاون پژوهشی مرکز  جهت طرح در شورای پژوهشی مرکز

 *ارزيابی کلی از  نتايج فعاليتهای پژوهشی و ارائه به رئيس و معاون پژوهشی مرکز جهت طرح در شورای پژوهشی مرکز  اخبار
آرشيو اخبـار