معرفی

انجام تحقيقات کاربردی ،بنيادی در زمينه شناخت ،کنترل و بهينه سازی روشهای درمانی ليشمانيوزها به منظور بکارگيري موثر نتايج پژوهشها

 

زمینه های فعالیت:

-  ارتقاء سطح کيفی با استاندارد و بهينه سازی روشهای درمانی بيماری ليشمانيوز در سطح استان بر اساس نتايج پژوهشها جهت ارتقاء سلامت جامعه

- افزايش پوشش مراقبتهای بهداشتی گروههای هدف.

– بستر سازی جهت ارائه دستاورد های درمانی و آموزشی مرکز و ارائه به گروههای ذيربط و کمک به ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص بيماری ليشمانيوز.  اخبار
آرشيو اخبـار